Tingimused 2020-01-08T12:16:34+00:00

KATUSEKOHVIKU KLIENDIKAARDI PROGRAMMI ÜLDTINGIMUSED

1.   Üldsätted ja kasutatud mõisted

1.1.    Käesolevad Katusekohviku kliendikaardi üldtingimused (edaspidi Tingimused) rakenduvad Kliendile, kes on liitunud Katusekohvik OÜ poolt loodud kliendikaardi programmiga.

2.    KATUSEKOHVIKU püsikliendina kehtivad Sulle järgmised soodustused:

  • Kõikidelt toodetelt soodustus 5%.
  • Kampaaniatoodetelt soodustus kuni 10%.
  • Sünnipäevasoodustus 10%. Kehtib Sinu sünnipäeval ning sellele eelneval ja järgneval viiel päeval.
  • Soodustus piletiga üritustele.

3.    Kliendikaardi programmiga liitumise tingimused

3.1.   Kliendikaardi programmiga liitumiseks tuleb registreerida enda andmed Katusekohviku koduleheküljel ning nõustuda Tingimustega.

3.2.    Füüsilise kliendikaardina töötab isiku ID kaart (edaspidi nimetatud kliendikaart).

3.3.    Kliendikaardi programmiga saavad liituda vähemalt 18-aastased füüsilised isikud.

3.4.   Kliendikaardi programmiga liitumine on Kliendile TASUTA.

3.5.   Klient annab nõusoleku saada uudiskirjana teavet kliendikaardi pakkumiste kohta.

4.    Kliendikaardi kasutamise tingimused

4.1.    Kliendikaart on personaalne ning kasutamiseks vaid Kliendi poolt.

4.2.    Kliendikaardi programmi soodustuste saamiseks peab Klient esitama teenindajale kehtiva kliendikaardi enne ostu eest tasumist.

4.3.    Katusekohvikul on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse internetiaadressil www.katusekohvik.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest eelnimetatud veebilehel või muul Tingimustes nimetatud ajal.

4.4.    Katusekohvik ei vastuta tehtud muudatustest tulenevate võimalike kahjude eest (kaasa arvatud soodustuste vähenemine) ega ole kohustatud kahjusid Kliendile mistahes viisil hüvitama.

4.5.   Soodustus ei kehti eripakkumistele (ka. päevapakkumine), topeltsoodustustele ja kinkekaartidele.

5. Isikuandmete töötlemine

5.1 Kliendi andmeid analüüsitakse selleks, et saada aru, kuidas klient kasutab kliendikaardi programmi ning milline on kliendi ostukäitumine. Samuti selleks, et saata kliendile suunatud infot ja pakkumisi toodete või teenuste kohta.

5.2 Katusekohvik töötleb andmeid, mis klient annab registreerimisel, ostude andmeid, aga ka muid andmeid, mida klient saab soovi korral hiljem esitada.

5.3 Katusekohviku kliendikaardi programmi klientide isikuandmeid edastatakse Katusekohviku volitatud töötlejale. Volitatud töötleja töötleb ja analüüsib andmeid Katusekohviku eest. Volitatud töötleja opereerib ka Katusekohviku kliendikaardi programmi kommunikatsioonivahendeid ning tegutseb vastavalt kokkulepetele, et tagada eraelu puutumatus ja informatsiooni turvalisus. Katusekohvik vastutab oma volitatud töötleja poolt teostatava andmetöötluse eest.

5.4 Katusekohvik ei kogu, kasuta või avalda kliendikaardi programmi kliendi isikuandmeid ilma Kliendi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui seda näeb ette seadus.

5.5 Katusekohvik järgib kliendikaardi programmi isikuandmete töötlemisel järgmisi põhimõtteid:

• Katusekohvik kogub ja töötleb ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendikaardi programmi haldamiseks, muuhulgas soodustuste, toodete, kaupade ja teenuste pakkumiseks kliendikaardi programmi liikmetele, analüüsides selleks liikmete tehinguid ja käitumist.

• Katusekohvik hoiab oma Klientide andmeid turvaliselt ja salajas vastavalt kehtivatele seadustele.

• Katusekohvik suhtub Kliendi eraelu puutumatusesse tõsiselt, kaitseb isikuandmeid ning täidab asjaomaseid seadusi.

6.   Muud tingimused

6.1.    Teised sooduskaardid kliendikaardiga paralleelselt ei kehti.

6.2.    Kliendikaardi programmis osalemine peatub automaatselt kui Klient ei ole kahe aasta jooksul Kliendikaarti kasutanud.

6.3.    Klient on kohustatud esimesel võimalusel teatama oma nime või kontaktandmete muutumisest Katusekohvik restorani või e-posti aadressil info@katusekohvik.ee

6.4.    Liikmelisuse Katusekohviku Kliendikaardi programmis võib igal ajal lõpetada, esitades kirjaliku avalduse Katusekohvikusse või e-posti aadressil info@katusekohvik.ee.  Kliendi konto suletakse viie tööpäeva jooksul vastava avalduse saamisest.

6.5.   Võimalikud erimeelsused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Eesti Vabariigi kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.